BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARINDA SONUÇ VERME

SONUÇLARIN VERİLME GÜNLERİ

- Örnekten yapılan direkt yaymaların Gram boyama inceleme sonuçları: Örnek laboratuara ulaştıktan sonra 1-2 saat içinde verilmektedir.

-BOS’ta lateksle mikroorganizma aranması: Örnek laboratuvara ulaştıktan sonra, 2 saat içinde
- Boğaz kültürü: 2 gün içinde

·  İdrar, balgam, endotrakeal aspirat (ETA), nazotrakeal aspirat (NTA):  Üreme olmamışsa veya normal flora olarak çıkmış ise, alındıktan bir gün sonra; üreme olmuş ise, genellikle iki gün, nadiren üç-dört gün içinde.

- Bronkoalveoler lavaj (BAL), kateter kültürleri: Üreme olmamışsa bir gün sonra, üreme olursa 2-4 gün içinde.

·  Dışkı, vajen, üretral akıntı, burun kültürleri: Normal flora ise iki gün, üreme olmuş ise dört gün içinde.

- Püy, konjunktiva, safra, açlık mide suyu: Üreme olmamış ise iki gün, üreme olmuş ise üç-dört gün içinde

·  Beyin omurilik sıvısı (BOS), parasentez, torasentez, perikard sıvısı, eklem sıvısı: Üreme olmamış ise, iki gün; üreme olmuş ise, üç-dört gün içinde; eğer otomatize kan kültür şişesine ekim yapılmışsa, ortalama beş gün içinde.
·  Anaerob kültür: En erken iki gün, en geç 5 günde.
- Kan kültürü: Üreme olmamışsa, 5 gün; uzun inkübasyon gerektiren durumlarda, 14 günde; üreme olursa 3-5 gün içinde.

SONUÇLARDA KULLANILAN TERİMLER
·  Normal flora: Alınan örnekte normalde olması gereken mikroorganizmalardan başka üreme olmadığını göstermektedir.

·  Salmonella, Shigella, Campylobacter cinsinden bakteri üremedi: Dışkı örneğinde olmaması gereken bakterilerin üremediğini göstermektedir.

·  Polimikrobiyal üreme: İdrar örneğinin uygun bir şekilde alınmadığını ve gaita ile bulaş olduğunu göstermektedir.

·  Koloni (CFU): Bir bakteriden köken alan bakteri topluluğudur. İdrar kültürleri için koloni sayısı bildirilmektedir. Bir mililitre idrarda en az 100.000 koloni üremişse idrar yolu enfeksiyonu olduğu söylenebilir. Ancak tedavi sırasında veya tedavi sonrasında alınan idrar kültürlerinde bir mililitrede 10.000-100.000 koloni olması da anlamlı kabul edilmektedir.