HAKKIMIZDA

            Dr. Türkan Patıroğlu’nun 1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik İmmünoloji Laboratuvarında eğitim görmesini takiben, primer immün yetmezlik hastalarının tanısına yönelik  bazı immünolojik testler başlangıçta pediatrik hematoloji laboratuvarı içerisinde, 1991 yılından itibaren de kurulan immünoloji laboratuvarında yapılmaya başlandı. Dr. Türkan Patıroğlu’nun 1992 yılında  immünofenotipleme öğrenmek üzere Lexington University (Kentucky,USA) immunopatoloji laboratuvarında 3 ay süre ile çalışmasını takiben lenfosit alt grupları ve lösemi tiplendirilmesi öncelikle İmmünofloresan mikroskop kullanımı ile, 1995 yılından itibaren de İnci-Mustafa Kızıklının bağışlamış oldukları "flow cytometry"cihazı (Coulter epics-XL) ile yapılmaya başlandı. Yine aynı tarihlerde doku antijen (HLA) tayini önce serolojik yöntemle, 2000 yılından itibaren de seroloji ile birlikte PCR tekniği ile çalışılmaya başlandı. Bu sayede 1995 yılından itibaren hastanemizde renal trasplantasyonun, daha sonra da Dahiliye Hematoloji Bilim Dalı tarafından kemik iliği transplantasyonunun yapılması için gerekli alt yapı hazırlanmış oldu.  Ayrıca laboratuvarımızda doku uygunluk testi, panel reaktif antikor tayini, kök hücre sayısı,   serum immunoglobülinleri, hücre fonksiyonu ile ilgili testler de  yapılmaktadır. HLA laboratuarı, Dr. Türkan Patıroğlu’nun sorumluluğunda 2003 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmıştır. Son olarak da 2008 yılından itibaren akraba olmayan vericilerden kemik iliği transplantasyonuna olanak sağlayan yüksek moleküler çözünürlükte doku antijen çalışması yapılmaya başlanmıştır. Laboratuarımızda çalışılan tüm testlerin günlük kalite kontrolları yapılmakta, ayrıca hem HLA hem de flow sitometrik testler uluslararsı kalite kontrolü ile denetlenmektedir.
           Kuruluşundan beri immünoloji laboratuvarı sorumluluğunu Dr. Türkan Patıroğlu yürütmekte ve laboratuvarda ikisi biyolog olmak üzere dört teknisyen çalışmaktadır. Kurulduğu ilk yıldan beri  immünoloji laboratuvarında, yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış pek çok araştırma yapılmıştır.